Teenused

Teenused

Teenused

Pakume laiahaardelist lahendust eramuehituse, aga ka muude hoonete ehitamise alustamiseks, mis sisaldab näiteks:

  • Vana ehitise lammutamist
  • Raadamise ja juurimist – krundi puhastamist puudest, võsast, kändudest
  • Juurdepääsuteede rajamist
  • Vundamendisüviku väljakaevet ja põhja tegemist
  • Kraavide puhastamist ja rajamist
  • Trassidega seotud kaevetöid
  • Muud väljakaevet, pinnase planeerimist ja vajadusel täitmist/tõstmist
Lammutamistööd
Teostame vaevata väikelammutusi – suvilate, eramute, garaažide, abihoonete, väikekorterelamute jm sarnaste rajatiste lammutamist. Samal ajal on meie grupiettevõtted ja personal omandanud regulaarselt töökogemust alltöövõtust tõeliselt nõudlikelt objektidelt, nagu näiteks tuumaelektrijaamad, paberitehased ja soojuselektrijaamad. Seega saame garanteerida, et läheneme vastutustundlikult kõigile olulistele aspektidele – keskkonnaküsimused, tööohutus ja kliendilubadused. Omame tegevuseks vajalikku MTR registreeringut ning vastutustundlikku ettevõttena kaasneb lammutamisega nõuetekohane jäätmekäitlus.
Raadamine ja kändude juurimine
Raadamine on raie, mida tehakse eesmärgil muuta maa kasutamise otstarvet – kas siis põllumaa, ehitiste, tehnorajatiste või teede rajamise eesmärgil. Meie kompleksne teenus sisaldab endas nii puude kui võsa raiet, kändude juurimist kui tekkinud materjali realiseerimist. Kui olud soosivad või piiravad, siis asendame juurimise näiteks freesimisega – igal juhul on tulemuseks edasiseks ehitustegevuseks sobilik krunt.
Sihtide, kraavide ja liinikoridoride puhastamine
Erinevate tehnorajatiste hooldamise käigus eemaldatakse kasvav võsa ja alusmets – tulemuseks puhas kraavikallas, konkreetne siht või ohutu liinikoridor. Koos metsamaterjali realiseerimisega energiatoormeks on võimalik hoida töö kulud tellija jaoks mõistlikkuse piires.
Nulltsükli kaeve- ja ehitustööd
Teostame teede, vundamendialuste, trasside ja kraavide väljakaevet, krundi pinnase planeerimist ja vajadusel täitmist, tee- ja vundamendipõhjade rajamist (vastavalt projektile ka liivast, kruusast või killustikust).
Gaasilõikus
Teostame nii metall-konstruktsioonide lammutamist kui vanametalli lõikust platsi peal Personali pikaajaline kogemus tagab siinjuures kõrgeima efektiivsuse kui ohutuse ka kõige keerulisemate konstruktsioonide lammutamise juures.