Teenused

Teenused

Teenused

Võsalõikus ja alusmetsa raie kujutab endast ühelt poolt kõlviku või tehnorajatise (kraav, liinikoridor, teemaa) hoolet, kuid teiselt poolt on tegemist ka taastuva energiatoorme hankimisega.

  • Kinnistu saab väärindatud – võsalõikus ja raadamine tehtud, kraav või liinikoridor puhastatud
  • Energiatoorme realiseerimine finantseerib vähemalt osaliselt hoolduse kulusid

Meie peamisteks teenusteks on võsalõikus, raadamine ning kändude juurimine

Võsalõikus
Teostame võsaraiet peamiselt ekskavaatoritega, mis varustatud giljotiinidega. Energeetilise toorme eesmärgil teostatud raie leiab tihti aset ka teeäärtes, kraavikallastel ja trassikoridorides ning siin saab vajadusel selleks kombineerida nii mehaniseeritud kui käsiraiet. Ekskavaatorite giljotiinid lõikavad kuni 35 cm diameetriga puutüve.
Raadamine
Raadamine on raie, mida tehakse eesmärgil muuta maa kasutamise otstarvet – kas siis põllumaa, ehitiste, tehnorajatiste või teede rajamise eesmärgil. Kompleksne teenus sisaldab endas nii puude kui võsa raiet, kändude juurimist kui materjali realiseerimist.
Kändude juurimine
Juurimise käigus eemaldatakse maapinnast kõik see, mis tavapärase metsaraidega alles jäi – kännud ja juured, olgu see siis taasmetsastamise, -haljastamise või raadamise eesmärgil.
Sihtide, kraavide ja liinikoridoride puhastamine
Erinevate tehnorajatiste hooldamise käigus eemaldatakse kasvav võsa ja alusmets – tulemuseks puhas kraavikallas, konkreetne siht või ohutu liinikoridor. Koos metsamaterjali realiseerimisega energiatoormeks on võimalik hoida töö kulud tellija jaoks mõistlikkuse piires.